گروه آموزشی فرش

 محمدرضا خیرالهی : مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : kheirollahi.r@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

۱- دکتر زهرا احمدی

پست الکترونیک: ahmadi@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۲- دکتر بیژن اربابی

پست الکترونیک: arbabi@art.ac.ir

رزومه

 

۳- محمدرضا خیرالهی

پست الکترونیک: kheirollahi.r@art.ac.ir

رزومه

 

۴- منا سلطانی

پست الکترونیک: m.soltani@art.ac.ir

رزومه

 

 

۵- دکتر سمانه کاکاوند

پست الکترونیک: s.kakavand@art.ac.ir

رزومه

 

۶- مجید نیکویی

پست الکترونیک: nikoei@art.ac.ir

رزومه