گروه آموزشی طراحی پارچه و لباس

بنفشه مقدم : مدیر گروه 

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : b.moghadam@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

 

۱- دکتر فریده حاجیانی

پست الکترونیک: f.hajiani@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

۲- علی فانی سالک

پست الکترونیک: fanisalek@art.ac.ir

رزومه

 

۳- بنفشه مقدم

پست الکترونیک: b.moghadam@art.ac.ir

رزومه