گروه آموزشی طراحی صنعتی

  دکتر خشایار حجتی امامی : مدیر گروه

مرتبه علمی :استادیار

پست الکترونیک : k.emami@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

۱- مهدی اصل فلاح

پست الکترونیک: m.fallah@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۲-  عباس افتخاری 

پست الکترونیک: a.eftekhari@art.ac.ir

رزومه

 

۳- دکتر خشایار حجتی امامی

پست الکترونیک: k.emami@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر محمد رزاقی

پست الکترونیک: m.razzaghi@art.ac.ir

رزومه

 

۵- نیلوفر شادمهری

پست الکترونیک: n.shadmehri@art.ac.ir

رزومه

 

۶- آزاده یوسفی

پست الکترونیک: a.yousefi@art.ac.ir

رزومه