گروه آموزشی صنایع دستی

محمود کارگر: مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : m.kargar@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

 

۱- محمدحسن اثباتی

پست الکترونیک: esbati@art.ac.ir

رزومه

 

۲- دکتر احمد تندی

پست الکترونیک: tondi@art.ac.ir

رزومه

 

 

۳- رسول جلیلی

پست الکترونیک: r.jalili@art.ac.ir

رزومه

 

۴- دکتر صمد سامانیان

پست الکترونیک: samanian@art.ac.ir

رزومه

 

۵- دکتر علیرضا شیخی

پست الکترونیک: a.sheikhi@art.ac.ir

رزومه

 

۶- محمود کارگر

پست الکترونیک: m.kargar@art.ac.ir

رزومه

 

۷- فاطمه مجیدی

پست الکترونیک: f.majidi@art.ac.ir

رزومه