ریاست دانشکده

 دکتر احمد تندی: رییس دانشکده هنرهای کاربردی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : tondi@art.ac.ir

رزومه

 

 

دکتر سمانه کاکاوند: معاون آموزشی دانشکده

 

 

دکتر علیرضا شیخی: معاون پژوهشی دانشکده