تاریخچه

 

دانشکده هنرهای کاربردی در سال 1339 از سوی وزارت فرهنگ و هنر آن زمان تاسیس شد. اساس آموزش در این دانشکده بر این اصل استوار بود که با توجه به ارزش های فرهنگ ملی به مسئله آموزش و آفرینش هنری پرداخته شود. بنابراین بیشتر به هنرهایی که جنبه کاربردی داشتند، مانند نقش بافت و چاپ پارچه، نقاشی تزیینی، سرامیک (سفال)، ارتباط تصویری و معماری داخلی و ... توجه می شد. این دانشکده از سال 1370 با تغییر نام مجتمع دانشگاهی هنر به «دانشگاه هنر» به عنوان دانشکده هنرهای کاربردی با سه رشته طراحی صنعتی، صنایع دستی و موسیقی در مقطع کارشناسی به فعالیت خود ادامه داد. از عمده فعالیت های این دانشکده می توان به برنامه ریزی و راه اندازی سه رشته دیگر در مقطع کارشناسی و چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد و برگزاری دوره دکترای پژوهش هنر که برای اولین بار در ایران توسط این دانشگاه برگزار شد، اشاره نمود.

لازم به توضیح است که رشته های کارشناسی موسیقی در سال 1373 و شهرسازی در سال 1380 از مجموعه رشته های این دانشکده جدا و به دانشکده های مربوطه خود انتقال یافتند. در نتیجه دانشکده هنرهای کاربردی هم اکنون با پنج رشته در مقطع کارشناسی و سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد به فعالیت آموزشی و پژوهشی خود می پردازد.