ریاست دانشکده

 دکتر احمد تندی : رییس دانشکده هنرهای کاربردی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : tondi@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

 معاون آموزشی دانشکده

 

 

دکتر علیرضا شیخی :  معاون پژوهشی دانشکده