ریاست دانشکده

 دکتر احمد تندی : رییس دانشکده هنرهای کاربردی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : tondi@art.ac.ir

رزومه

 

 

دکتر خشایار حجتی امامی : معاون آموزشی دانشکده

 

دکتر بیژن اربابی : سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده